CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG HỆ TRUNG CẤP 18 THÁNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
HỆ TRUNG CẤP 18 THÁNG
MÃ MH, MĐ Tên môn học, mô đun Tổng số giờ
I Các môn học chung  
MH 01  Chính trị 30
MH 02  Pháp luật 15
MH 03  Giáo dục thể chất 30
MH 04  Giáo dục quốc phòng - An ninh 45
MH 05  Tin học 30
MH 06  Ngoại ngữ (Anh văn) 60
II Các môn học và mô đun chuyên môn  
II. 1 Các môn học, mô đun cơ sở  
MH 07  Tổng quan du lịch 15
MH 08  Kỹ năng giao tiếp 30
II. 2  Các môn học, mô đun chuyên môn  
MĐ 09   Ngoại ngữ chuyên ngành 180
MĐ 10  Nghiệp vụ nhà hàng 275
MĐ 11  Xây dựng thực đơn 15
MH 12  Tổ chức kinh doanh nhà hàng 30
MĐ 13  Nghiệp vụ bar 60
MĐ 14  Thực hành NVNH (tại cơ sở) 460
II. 3  Các môn học và mô đun tự chọn  
MH 15  Tâm lý khách du lịch 15
MH 16  Văn hóa ẩm thực 15
MH 17  Thương phẩm và an toàn thực phẩm 15
MH 18  Sinh lý dinh dưỡng 15
MĐ 19  Nghiệp vụ thanh toán 30
MH 20  MT và AN - AT trong nhà hàng 30
MĐ 21  Nghiệp vụ lễ tân 60
MĐ 22  Nghiệp vụ lưu trú 60
MĐ 23  Nghiệp vụ chế biến món ăn 60
MH 24  Tổ chức sự kiện 30
MH 25  Marketing du lịch 15
MĐ 26  Kỹ thuật trang điểm và cắm hoa 30
MĐ 27  Tin học ứng dụng trong kinh doanh 30
  Tổng cộng 1680