CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN HỆ TRUNG CẤP 18 THÁNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
HỆ TRUNG CẤP 18 THÁNG

 
STT Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Tổng số giờ
  I  Các môn học chung  
1  MH 01  Pháp luật 15
2  MH 02  Chính trị 30
3  MH 03  Giáo dục thể chất 30
4  MH 04  Giáo dục quốc phòng - An ninh 45
5  MH 05  Tin học 30
6  MH 06  Ngoại ngữ cơ bản 60
   II  Các môn học, mô đun chuyên môn  
   II.1  Các môn học, mô đun cơ sở  
7  MH 07  Tổng quan du lịch và khách sạn 15
8  MH 08  Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử 15
   II.2  Các môn học, mô đun chuyên môn  
9  MĐ 09  Ngoại ngữ chuyên ngành 180
10  MĐ 10  Quản trị tác nghiệp 30
11  MH 11  Thương phẩm và an toàn thực phẩm 30
12  MĐ 12  Sinh lý dinh dưỡng 30
13  MĐ 13  Thao tác cơ bản 60
14  MĐ 14  Sơ chế thực phẩm 30
15  MH 15  Cắt tỉa và trang trí món ăn 60
16  MH 16  Chế biến cơ bản 60
17  MH 17  Chế biến món ăn 340
18  MH 18  Thực hành nghề tại cơ sở 450
    II.3  Các môn học và mô đun tự chọn  
19  MĐ 19  Văn hóa ẩm thực 15
20  MH 20  Xây dựng thực đơn 15
21  MĐ 21  Hạch toán định mức 30
22 MĐ 22  Dịch vụ nhà hàng 50
23 MĐ 23  Chế biến bánh 60
  Tổng cộng   1680